Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2019г. Резюме мониторинг 2019.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2020г. НДГП 2020.doc
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2020г. Опис ползване 2020г.doc
ДГС Елена 17.02.2020 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Елена 13.11.2019 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите ДГС Елена.doc
ДГС Елена 13.08.2019 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Елена 24.07.2019 Документ Заповед № 176 ОТ 24.07.2019 Г. Заповед № 176 от 24.07.19 г..pdf
ДГС Елена 11.07.2019 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти на временен горски склад ЦЕНОРАЗПИС .pdf
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо до заинтересованите страни.doc
ДГС Елена Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС ЕЛЕНА Оценка на соц.въздействие.doc
ДГС Елена Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни писмо актуализиран доклад ГВКС.doc
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност на територията на ДГС Елена доклад ГВКС 2019.doc
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските мероприятия анализ външни ефекти.docx
ДГС Елена Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС Елена списък екосистемни услуги.doc
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2018 год. Резюме мониторинг 2018.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2019г. НДГП 2019г..pdf
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2019год. Опис ползане 2019г..pdf
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг за 2017г. ДОКЛАД мониторинг2017.doc
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги анализ външни ефекти.docx
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за ГВКС доклад ГВКС.doc