ДГС Елена

ТП Държавно горско стопанство Елена носи името на гр. Елена, където е седалището и административният му център. Устроено е изцяло в границите на Община Златарица и върху част от Община Елена. Стопанството заема северните склонове на източния дял на Средна Стара планина – Елено-Твърдишкия дял и предпланинските склонове северно от него. Горските комплекси са разпръснати върху сравнително голяма територия и образуват фигура, наподобяваща несиметрична звезда, която в посока изток – запад е 40 км и север – юг – 36 км. Надморската височина варира от 80 м до 1450 м.

Релефът е разнообразен. Най-южната му част е с ясно изразен планински характер, теренът е стръмен и много стръмен, силно пресечен от дълбоко врязани долове и потоци. В северната част теренът е типично хълмисто–предпланински, като на места наклоните са минимални, характерни за равнинните терени. Разнообразието на релефа определя богатия видов състав от високостъблени и издънкови широколистни гори и иглолистни култури, създадени за овладяване на ерозията.

Течащите между главните и второстепенните била малки и големи потоци образуват следните реки: Златаришка река; р. Веселина, на която е изграден яз. „Йовковци”; Бебровска река; р. Тинева. Освен тези реки територията на стопанството е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения.

В района на стопанството са разпространени следните естествено разстящи дървесни видове: бук, габър, благун, зимен дъб, цер, келяв габър, липа и др. Като спътници в насажденията участват и череша, бряст, явор, шестил, ясен, брекиня, трепетлика и др. В резултат на залесителната дейност в стопанството са създадени и се развиват успешно култури и от иглостни дървесни видове, като бял бор, чер бор, смърч, ела и др. По изкуствен път на територията на стопанството са внесени и се развиват добре видове нетипични за района като веймутов бор, дугласка и червен дъб, които допринасят за видовото разнообразие в района.

Общата площ на горските територии е 34 842 ха. Залесената площ е 34 019 ха, което е 97,7 % от общата площ. Горските култури са с площ 3 886 ха или 11 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 586 ха, като най-много са поляните – 333 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха  %
Държавна 22 332 64,1
Общинска   5 801 16,8
Частна   6 433 18,5
Юридически лица       271   0,6
Религиозни общности           5    -


Средногодишното ползване от ДГТ е 38 600 м3 :

• едра – 4179 м3;

• средна – 5670 м3;

• дребна – 1100 м3;

• дърва за огрев – 27660 м3

Предвиденото средногодишно залесяване в ДГТ по ЛУП е 132 дка.

Съгласно ловностопанстопанското райониране на България южната част на ДГС Елена попада в района на Средна Стара планина от Старопланинската област, а северната част – в средния район на Предбалканската област. Разнообразието в орографията на терена, съчетано с разнообразието на климата и голямата лесистост, са предпоставка за разнообразие в екологичните условия, които обуславят видовото разнообразие на дивеча в района.
Местообитанията в Старопланинието са типично едродивечови. Богатата хранителна и защитна база дават възможност за целогодишно наличие на богат и разнообразен дивеч. Най – често тук се срещат дива свиня, сърна и благороден елен.
Местообитанията в Предбалканската област са предимно дребнодивечови, на места с благоприятни условия за развъждане на едър дивеч. Най – често в този район се срещат заек, фазан, яребица, гургулица, но значителната лесистост и верижното свързване на горските комплекси предоставят благоприятни условия за развъждане и на дива свиня и сърна.
По време на зимния прелет по главните течения се срещат диви патици, по – рядко и диви гъски.

КОНТАКТИ

ДГС Елена

Директор: инж. Владимир Хаджикръстев

Телефон: 06151/6281

Факс:

e-mail: elena@scdp.bg

Адрес: гр. Елена, 5070, ул. "д-р Христо Момчилов" № 3

СТАТИСТИКА 2022

ДГС Елена

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 456 куб.м.

Средна 373 куб.м.

Дребна 23 куб.м.

За огрев 5381 куб.м.

ОЗМ 266 куб.м.

Всичко 6499 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 6

Прекратени 0

Общо 6